აგროსექტორში  არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების კუთხით არსებული სიტუაციის კვლევა

„საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC) ანხორციელებს რეგიონალურ (უკრაინა/საქართველო/მოლდოვეთი) პროექტს “სოფლის მეურნეობის რეგიონული პროფესიული განათლების ხელშეწყობა და სოფლის განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში”. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მცირე გრანტების (Re-granting) პროგრამის ფარგლებში, ევროკავშირის მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორებია – “საზღვრისპირა თანამშრომლობის ცენტრი“  (უკრაინა – მთავარი პარტნიორი) და „პრო-რეგიონალური თანამშრომლობა“ (მოლდავეთი.

 

პროექტის ძირთადი მიზნები და ამოცანები

 • სოფლის მეურნეობისა სფეროში რეგიონალური პროფესიული განათლების კუთხით არსებული მდგომარეობისა და საჭიროებების შესწავლა
 • რეკომენდაციების შემუშავება  რეგიონალურ დონეზე პროფესიული განათლების პროგრამების შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.
 • მოლდოვას, საქართველოსა და უკრაინის ორგანიზაციებს შორის გამოცდილების გაზიარება და  საერთო მიდგომების შემშავება პარტნიორ ქვეყანებში აგროსექტორში არსებული განათლების პროგრამების გაუმჯობესებისთვის.

 

პროექტის მიზნობრივი აუდიტორია/ბენეფიციარები –  საჯარო სექტორი (მუნიციპალიტეტები, სამხარეო ადმინისტრაცია, სამინისტრო), სოფლის მეურნეობაში არსებული  ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ამ სფეროში დასაქმებულები, საგანმანათლებლო ინსტიტუტები

 

პროექტის ძირითადი აქტივობები  – მოიცავს შემდეგს

 • სამუშაო შეხვედრა/ვორქშოფი ბათუმში და ოზურგეთში
 • კვლევა – პროექტი ითვალისწინებს  კვლევის განხორციელებას რაც პარალელურად ჩატარდება სამივე ქვეყანაში (საქართველო, უკრაინა და მოლდოვეთში) და  მოიცავს  სტეიქჰოლდერების (სამთავრობო, კერძო და საგანმანათლებლოს სექტორი) კვლევას.
 • სიტუაციის ანალიზი და რეკომენდაციები – კვლევის შედეგების და არსებული საჭიროებების, მოთხოვნების შესწავლის საფუძველზე მომზადდება სიტუაციის ანალიზის და რეკომენდაციების დოკუმენტი

 

კვლევის შედეგები

სტეიკჰოლდერების კვლევის ფარგლებში წინასწარ შემუშავებული კითხვარების მეშვეობით გამოკითხული იქნა 55 რესპოდენტი, საიდანაც – არასამთავრობო სექტორი იყო – 15%, საგანმანათლებლო ინსტიტუტები– 24%, ბიზნეს სექტორი – 27 %, სამთავრობო სექტორი – 35 %.  გეოგრაფიული არეალი მოიცავდა აჭარა-გურიის რეგიონს.

 

ქვემოთ მოცემული კვლევის ძირითადი შედეგები:

აგროსექტროში საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება

 • საგანმანათლებლო პროგრამების დონე/ხარისხი – გამოკითხულთა 25% მიიჩნევს, რომ დაბალია ხარისხი, უმრავლესობა (დაახლოებით 56%) – საშუალოდ დონეზე აფასებს და მხოლოდ 18%, თვლის რომ პროგრამების ხარისხი/დონე კარგია
 • აგროსექტორში განათლების სფეროში რესპონდენტების მიერ გამოვლენილი ძირითადი პრობლემები – ა) საგანმანათლებლო პროგრამები არ შეესაბამება ბაზრის საჭიროებებს – 38 % მიიჩნევს, რომ ეს არის საშუალო პრობლემა, ხოლო 38% მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს; ბ) ტრენინგის მასალები დაბალი ხარისხისაა – 49% საშუალო სირთულის და 25% მნიშნველოვან პრობლემად თვლის, გ) ტრენერები / ლექტორებს არ გააჩნიათ საჭირო ცოდნა / გამოცდილება – 29% მნიშვნელოვან და 49% საშუალო სირთულის პრობლემად თვლის 49% არსებობს მაღალი ხარისხის პროფესიული პროგრამებისა და სპეციფიკური ტრენინგების ნაკლებობა კონკრეტული პროფესიული უნარ-ჩვევებისკენ (განსაკუთრებით დაბალი / საშუალო დონის მუშაკების მომზადება) – თითქმის 47%, როგორც საშუალო პრობლემური არეალი და 29%, როგორც მთავარი პრობლემა
 • აგროსექტორში განათლების განვითარების ხელშეწყობსა და მხარდაჭერის კუთხით სახელმწიფო პროგრამების ეფექტურობა – 34% აფასებს როგორც ეფექტურს, 51% – საშუალო ეფექტის მქონეს. შესაბამისად საჭიროა სახელმწიფო პროგრამების შემდგომი გაუმჯობესება და უკეთესი კორექტირება ბაზარზე საჭიროებების.
 • საერთაშორისო დონორი პროგრამების ეფექტურობა აგროსექტორში განათლების განვითარებასა და მხარდაჭერის მხრივ – 46% მიიჩნევს ეფექტურად, 44% – საშუალო ეფექტის მქონედ. სახელმწიფო პროგრამების ეფექტურობასთან შედარებით ოდნავ უკეთესი შედეგია,

 

არსებული პრობლემები, გამოწვევები და  საჭიროებები

 • აგროსექტორში პროფესიული განათლების შესახებ ინფორმაცია – რესპონდენტთა 63% თვლის, რომ რთულას მოსაძიებელია ან არ არის ხელმისაწვდომი
 • აგროსექტორში განათლების ცენტრების სწავლის / კვალიფიკაციის დონის მატჩი შრომის ბაზრის / ბიზნეს მოთხოვნების საჭიროების მიხედვით – 22% მიიჩნევს, რომ არ შეესაბამება ხოლო 62% ვ მხოლოდ ნაწილობრივ შეესაბამება.
 • ძირითადი პრობლემური საკითხები სასწავლო კურსების კურსდამთავრებულებთან დაკავშირებით – პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, კონკრეტული პროფესიული კვალიფიკაციის, კრეატიულობის და უცხო ენების ცოდნის ნაკლებობა.
 • აგროსექტორში კადრების მოძიების სირთულე – 65% მიიჩნევს, რომ ეს საკმაოდ რთულია. რეკრუტირების პროცესში მნიშვნელოვანი პრობლემაა – პრაქტიკული უნარ-ჩვევების არარსებობა, პოტენციური კანდიდატები სოფლად მუშაობის მოტივაციის ნაკლებობა, კვალიფიკაციის ნაკლებობა და ა.შ.
 • საკითხები / სფეროები რა მიმართულებითაც მნიშნველოვანია მეტი ტრენინგები და უკეთესი საგანმანათლებლო პროგრამები – სოფლის მეურნეობის სექტორის პროდუქციის ხარისხის მენეჯმენტი, სოფლის მეურნეობის მეთოდოლოგია და სოფლის მეურნეობის სექტორის სხვადასხვა ფუნქციებთან დაკავშირებული სპეციფიკური უნარ-ჩვევები, განსაკუთრებით საჭიროა მარკეტინგისა და გაყიდვების, მენეჯმენტისა და ბიზნესის დაგეგმვის უნარ-ჩვევები.
 • სპეციალისტები/კადრები, რომლის დეფიციტს განიცდის ამ ეტაპზე აგროსექტორი – გამოკითხულთა 82% მიიჩნევს, რომ ესაა – სასოფლო-სამეურნეო ოპერაციებთან დაკავშირებული კონკრეტული პროფესიები, 71% –  – ქვედა რგოლის მუშახელი  (კონკრეტული საქმის სპეციალისტები და ა.შ.), 63% –  მენეჯმენტის საშუალო  და მაღლი რგოლი.
 • საგანამანათლებლო პროგრამების ფორმები, რაც განსაკუთრებით საჭიროა აგროსექტორში – სასოფლო-სამეურნეო სექტორში სასოფლო-სამეურნეო სექტორის სპეციფიკური საკითხების მოკლევადიანი / კონცენტრირებული ტრენინგები (82%), პროფესიული განათლება – 69% და უმაღლესი განათლება (ბაკალავრიატი , სამაგისტრო) – 60%
 • ცვლილებები სასწავლო პროგრამების პრაქტიკულ ნაწილში, რაც ხელს შეუწყობს აგროსექტორისთვის საჭირო პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებას – რესპოდენტთან დიდი ნაწილი (76%) მიიჩვნებს რომ აუცილებელია უფრო მეტი პრაქტიკული კომპონენტის ჩართვა სწავლების პროცესში, 67% –  აგროსექტროთან დაკავშირებულ სპეფიფიკურ უნარ-ჩვევებზე უფრო მეტი აქცენტი, უცხო ენების სწავლების გაუმჯობესება – 36%.

 

 

კერძო სექტორსა და საგანმანათლებლო ცენტრებს შორის თანამშრომლობის დონე

 • ბიზნეს სექტორის თანამშრომლობის დონე სტაჟიორების მიღების და სამუშო პრაქტიკის ორგანიზების კუთხით – რესპონდენტთა უმრავლესობა (82%) აღნიშნავს, რომ მსგავსი თანამშრომლობა პერიოდულად ხდება და ხშირი არ არის. ბიზნეს სექტორის მხრიდან თანამშრომლობის სურვილის ნაკლებობას, როგორც რესპონდენტები აღნიშნავენ განაპირებობს შემდეგი –  პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროგრამების მიმართ ნდობის ნაკლებობა, სამუშაოების  სეზონურობა, კომპანიები ნაკლებად არიან მოტივირებული დრო დახარჯონ სტაჟიორებისთვის, სტაჟიორთა პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის ნაკლებობა.
 • ბიზნეს სექტორის მიერ პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა დასაქმება – რესპონდენტების 80% მიიჩნევს, რომ ეს არ ხდება ხშირად და შესაბამისად არ არსებობს მჭიდრო თანამშრომლობა.
 • რეკრუტირების პროცესში არსებულ ძირითად პრობლემებს მიეკუთვნება – პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ნაკლებობა (32%), დაბალი ხელფასები აგროსექტორში (30%) და ა.შ.

როგორც გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, ბიზნეს სექტორის თანამშრომლობის ხარისხი  საგანმანათლებლო ინსტიტუტებთან დაბალია. თუმცა მეორეს მხრივ – აგროსექტორში არსებოსბ საკმაო დეფიციტი კვალიფიციურ კადრებზე და არსებულ მოთხოვნებთნ შესაბამისი კვალიფიკაციის კურსდამთავრებულების შეთავაზების შემთხვევაში, აგროსექტორში მომუშავე კომპანიები დაინტერესებული იქნებიან მათი დასაქმებით. სამომავლოდაც კადრებზე მოთხვონა ამ სფეროში როგორც მოსალოდნელია გაიზრდება  – რესპონდენთან 91%-იც ასე ფიქრობს და ზოგადად აგროსექტორის განვითრების პერსპექტივებიც ამაზე მიუთითებს. შესაბამისად სამომავლოდ აუცილებლია ბიზნეს სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და კომუნიკაცია.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:   ibdipc@gmail.com, ტელ.: 599-482181

 

eastern  1

Round-table Meeting in Ozurgeti “Regional Professional Education in Agriculture – Existing Situation and Needs”

eastern                                     1

 

2018 in Ozurgeti (Guria Region), IBDIPC held round-table meetings within the framework of the regional project “Facilitation of Regional Professional Education in Agriculture and Rural development in EaP countries”. Project is implemented under the EaP CSF RE-GRANTING program (financed by EU) and includes partners from three countries – Georgia, Moldova, Ukraine.

At round-table meeting there was presented the project’s major goals and objectives. The proposed project major objectives include:

 • To study the existing situation and needs of regional professional education in Agriculture and Rural sector – identify what skills are needed, which type of professional trainings are necessary for future etc.
 • To prepare the policy brief which will provide recommendation sets for further improvement of professional education programs on regional level in participating EaP countries.

 

During the round-table it was provided also the detailed information about ongoing situation analyses in the sphere of regional education in agro-sector and survey format. Part of round-table was used for discussion and participants expressed their opinions, assessments about ongoing situation in professional education sphere in agriculture sector in Guria region – existing needs, potential steps for future etc.  During the discussions it was highlighted that there is a demand of qualified workforce in agriculture sector but it’s quite limited and hard to find the professionals. The programs offered by either college or some specialized training are not well suited to market demands; there is lack of qualified trainers and lack of exchange programs for students. The agriculture sector has good potential in Guria region, there are positive tendencies in this field (several small or medium size food processing, wine factories opened) which will continue in future and in order to meet the market demand, it is essential to provide the qualified workforce. The discussion points collected from round table will be in included in survey results and situation analyses.

The attending participants included – Guria Governor office, Municipalities of Guria region (Ozurgeti, Chokhatauri, Lanchkhuti), Education college, private company representatives etc.

 

Contact information – ibdipc@gmail.com

 

კონფერენცია “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები გურიაში”

 

კონფერენცია  “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები გურიაში”

 

2016 წლის 5 მაისს, სასტუმრო “ანდამატში” (გრიგოლეთი) ჩატარდა კონფერენცია “ტურიზმის პერსპექტივები გურიაში”. აღნიშნული ღონისძიება გაიმართა “საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის” (IBDIPC) ორგანიზებით, რომელიც გურიის რეგიონში ანხორციელებს პროექტს “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის”.

პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მცირე გრანტების პროგრამის “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ფარგლებში, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით და მისი ძირითადი მიზანია გურიის რეგიონში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გააქტიურების გზით.

 

კონფერენციას ესწრებოდა 45-მდე მონაწილე, როგორც სახელმწიფო ისე კერძო სექტორიდან, მათ შორის – გურიის სამხარეო ადმინისტრაციის, გურიის ოთხივე მუნიციპალიტეტების, საქართველოს ტურიზმის ადგმინისტრაციის, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, თბილისის და ბათუმის ტურისტული კოპმანიების წარმომადგენლები. ასევე ორი უცხოელი ინვესტორი, დონორი ფონდი ( UNDP) და მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

Continue reading

ტრენინგები გურიაში – “კერძო და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობა ტურიზმის სექტორში”

22-23 ივნისს ორგანიზაცია IBDIPC-ის მიერ, პროექტის “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის” ფარგლებში ქ. ოზურგეთში ჩატარდა ტრენინგი – “კერძო და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობა ტურიზმის სექტორში”.

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მცირე გრანტების პროგრამის “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ფარგლებში, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.

ტრენინგს ესწრებოდნენ გურიის მუნიციპალიტეტების, გურიის სამხარეო ადმინისტრაციის, გურიის ტურიზმის ასოციაციის და ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებული კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ტრენინგი ჩაატარა გერმანელმა ექსპერტმა კნუტ გერბერმა, რომელსაც ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტების განვითარების მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია, როგორც საქართველოში ისე აღმოსავლეთ ევროპაში.
ტრენინგის/ვორქშოფის ძირითადი მიზანს და თემატიკას წარმოადგენდა მონაწილეებისთვის ტურიზმის სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორს შორის თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების, მოსაზრებების და ამ კუთხით ევროპული გამოცდილების გაცნობა. ტრენინგი მოიცავდა როგორც თეორიულ ისე პრაქტიკულ ნაწილს და ჯგუფური მუშაობის ელემენტებს.
ვორქშოფის დროს განხილული იქნა ის ძირითადი საკითხებიც,რაც მნიშნველოვანია ამ ეტაპზე გურიაში ტურიზმის განვითარების კუთხით და ამ მხრივ კერძო და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობის გზები. ტრენინგის მონაწილეებს გადეცათ სერტიფიკატები.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ასევე ტრენინგი “ტურიზმის მდგრადი განვითარების და რეგიონალური დაგეგმვის პრინციპები”.
საკონტაქტო ინფორმაცია – ტელ: 599-482181, E-mail: ibdipc@gmail.com
13548954_10154356161938281_1137395695_o13549239_10154356162108281_158792435_o 13549243_10154356161503281_688438194_o 13570346_10154356161748281_933727131_o 13575485_10154356161183281_977659154_o-2 13582430_10154356161338281_1742506925_o

IBDIPC პროექტის პრეზენტაცია “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის”

IBDIPC პროექტის პრეზენტაცია “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის”

 

24 მაისს, 15.00 სთ.-ზე ქ. ოზურგეთში, სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამხარეო ადმინისტრაციაში გაიმართა ორგანიზაცია “საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის” (IBDIPC) პროექტის “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის” პრეზენტაცია. შეხვედრას ესწრებოდნენ სამთავრობო (მუნიციპალიტეტები, გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია) და გურიის რეგიონში ტურისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული კერძო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები.

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება მცირე გრანტების პროგრამის “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ფარგლებში, რომელსაც ახორცილებს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.

Continue reading

Impact of DCFTA Implementation in Georgia 2015

IBDIPC  in 2015 implemented EU financed project «DCFTA’s: Opportunities and challenges for SME in EaP’s EU accession countries», together its Ukrainian and Moldovan partners. Project’s major scope was to identify the existing problems of companies in EaP countries to comply with DCFTA requirements, real needs of action steps to provide necessary changes in regulation to support SME.

During project it was arranged stakeholder survey and prepared  study of DCFTA implementation  and country policy brief.

Both documents are provided as PDF files:

ტრენინგი PR/მედია კომუნიკაციაში აჭარის ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებისთვის

26-28 ნოემბერს, აჭარის ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებისთვის, ქ. ბათუმში სასტუმრო “დივან სუიტში” გაიმართა ტრენინგი PR/მედია კომუნიკაციაში. ტრენინგი ჩატარდა „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრის“ ორგანიზებით, საერთაშორისო პროექტის – „Development of Outdoor Adventure Tourism Network in Black Sea Region (DOOA)“ ფარგლებში. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის ფარგლებში და წარმოადგენს რეგიონალურ პროექტი 5 ქვეყნის ორგანიზაციების თანამშრომლობით (რუმინეთი, საქართველო, მოლდოვეთი, ბულგარეთი და თურქეთი).

Continue reading